Ułatwienia dostępu

 phone +48 32 40 10 350 msg biuro@technomex.pl fb instagram yt linkedin 1

Dotacje Unijne

fe rp sl ue


Projekt realizowany jest ze wsparciem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Tytuł projektu: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach znajdujących się w Gliwicach przy ul. Szparagowej 15 i 19”

Krótki opis projektu: Projekt obejmuje wykonanie i montaż dwóch instalacji fotowoltaicznych na budynkach firmy- siedziby głównej przy ul. Szparagowej 15 oraz przychodni rehabilitacyjnej przy ul. Szparagowej 19. W wyniku realizacji projektu została wybudowana infrastruktura do produkcji energii z OZE o mocy 46,02 kWp i 39,78 kWp. Inwestycja przyczyni się do poprawy jakości powietrza oraz poprawy stanu środowiska za sprawą redukcji substancji szkodliwych wydzielanych do atmosfery. Celem projektu jest zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie subregionu centralnego oraz miasta Gliwice. Do celów cząstkowych projektu należy zmniejszenie emisji na terenie miasta Gliwice oraz poprawa stanu środowiska w perspektywie długookresowej.

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Technomex Sp. z o.o.
Wartość projektu: 362.878,07 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 250.769,40 zł
Okres realizacji: 15.03.2021-31.12.2022

 

 

 

fe rp ue

 

Technomex Sp z o.o.  uczestniczy w projekcie „ZEA - ‘Wsparcie Eksportu dla członków Klastra LTPP na rynku Emiratów Arabskich’, dofinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, nr projektu POIR.02.03.02-22-0001/19.


Wartość projektu 11 120 740,10 zł.

Wysokość dofinansowania: 6 571 160,76 zł


Projekt jest realizowany w latach 2019 – 2021 przez Klaster Logistyczno Transportowy "Północ – Południe" – organizację zrzeszającą przedsiębiorców, naukowców oraz samorządy lokalne, posiadającą status Kluczowego Klastra Krajowego.
Celem projektu jest promocja eksportu firm zrzeszonych w Klastrze LTPP na rynku Emiratów Arabskich

 

 

 

fe rp ue

Technomex Sp z o.o. uczestniczy w projekcie AKE - „AKCELERATOR EKSPORTU”, dofinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, nr projektu POIR.02.03.02-22-0001/18-00.

Wartość projektu 4 667 786,19 zł.

Wysokość dofinansowania: 2 606 708,70 zł


Projekt jest realizowany w latach 2020 – 2022 przez Klaster Logistyczno Transportowy "Północ – Południe" – organizację zrzeszającą przedsiębiorców, naukowców oraz samorządy lokalne, posiadającą status Kluczowego Klastra Krajowego.
Celem projektu jest internacjonalizacja produktów i aktywizacja Polskich przedsiębiorstw zrzeszonych w Klastrze Logistyczno Transportowego Północ - Południe na wybranych rynkach afrykańskich, amerykańskich oraz chińskim. 

 

 

 

fe rp ue

 

Technomex Sp z o.o. uczestniczy w projekcie „AFRICA/USA/CHINA – promocja produktów Klastra na rynkach perspektywicznych.” dofinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, nr projektu POIR.02.03.02-22-0003/19-00.


Wartość projektu 3 374 667,88 zł.

Wysokość dofinansowania: 2 143 758,01 zł


Projekt jest realizowany w latach 2020 – 2022 przez Klaster Logistyczno Transportowy "Północ – Południe" – organizację zrzeszającą przedsiębiorców, naukowców oraz samorządy lokalne, posiadającą status Kluczowego Klastra Krajowego.
Celem projektu jest internacjonalizacja produktów i aktywizacja Polskich przedsiębiorstw zrzeszonych w Klastrze Logistyczno Transportowego Północ - Południe na wybranych rynkach afrykańskich, amerykańskich oraz chińskim. 

 

 

 

fe rp sww ue

 

Tytuł projektu: „Opracowanie nowej metody terapii chodu u pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym z wykorzystaniem nowoczesnej infrastruktury B+R w pracowni badań innowacyjnych metod diagnostyczno-terapeutycznych w Poznaniu”

Krótki opis projektu

Celem projektu jest utworzenie nowej metody terapii chodu przeznaczonej dla pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań z zakresu diagnostyczno-terapeutycznego.

Wartość projektu: 1 332 185,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 915 775,00 zł

Numer umowy o dofinasowanie: RPWP.01.02.00-30-0118/17

 

 

fe rp ws ue

 

Tytuł projektu: „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu kompleksowej rehabilitacji pacjentów z dysfunkcjami układu”

Krótki opis projektu

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnej, spersonalizowanej usługi reedukacji chodu i równowagi opartej o obiektywną i kompleksową diagnostykę pacjenta przed i po terapii. Na tej podstawie, możliwe będzie przyjęcie właściwego modelu rehabilitacji wykorzystującego innowacyjne urządzenia biomechaniczne (typu roboty, platformy do ćwiczeń równowagi, funkcjonalna elektrostymulacja). Zarządzać usługą będzie specjalistyczne oprogramowanie. Na podstawie przeprowadzonych badań zostanie utworzona również baza danych analizowanych przypadków, co umożliwi wsparcie procesu decyzyjnego związanego z doborem właściwych ćwiczeń w obrębie reedukacji chodu i równowagi.

Wartość projektu: 3 080 726,01 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 366 710,32 zł

Numer umowy o dofinasowanie: RPSW.01.02.00-26-0001/17

 

 

fe rp ue

 

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "TECHNOMEX" Sp. z o.o. w partnerstwie z firmami:

  • POLGRYS KRUSZYWA Sp. z o.o. Sp. K.
  • ORTOPEDA LEKARZE RYSZARD BIELAK, BOGUSŁAW RYDZAK Sp. Partnerska,

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Interdyscyplinarne Centrum Leczenia i Rehabilitacji”.

Głównym celem projektu jest stworzenie sieciowego produktu - Interdyscyplinarnego Centrum Leczenia i Rehabilitacji. Cel ten będzie realizowany poprzez:

  1. rozwój działalności gospodarczej i wzrost konkurencyjności MŚP, m.in. poprzez wdrożenie i dystrybucję innowacyjnego produktu sieciowego przez wszystkich Partnerów,
  2. integrację działalności Partnerów w obrębie tworzonego partnerstwa, m.in. poprzez zacieśnienie współpracy, wspólne działania inwestycyjne, promocyjne, wdrożeniowe, IT itp.,
  3. tworzenie nowych miejsc pracy,
  4. aktywizację społeczno-gospodarczą – m.in. poprzez wdrożenie nowych rozwiązań pro-gospodarczych, kooperację z innymi podmiotami w regionie o charakterystyce z zakresu usług medycznych,
  5. wdrożenie najlepszych możliwych rozwiązań, co przyczyni się do optymalizacji funkcjonowania produktu sieciowego.

W wyniku realizacji projektu nastąpi wdrożenie innowacyjnego produktu sieciowego - Interdyscyplinarnego Centrum Leczenia i Rehabilitacji. Unikalnym rozwiązaniem będzie zastosowanie nowoczesnej komory hiperbarycznej, która będzie podstawą procesu rehabilitacji. W Centrum znajdować się będą także profesjonalne jednostki zajmujące się: leczeniem ran i terapią blizn, rehabilitacją ortopedyczną, rehabilitacją dzieci do lat 16 oraz rehabilitacją neurologiczną. Rezultatem projektu będzie zintegrowane i kompleksowe połączenie procesu rehabilitacji z leczeniem tlenem i leczeniem ran.

Wartość projektu: 58 819 599.01 PLN

 

 

 

fe rp br ue

 

Tytuł projektu: System informatyczny z aplikacją mobilną optymalizującą wskazania, intensywność i obciążenia treningowe do zintegrowanego wykorzystania podczas technologicznie wspomaganej edukacji chodu u osób z mózgowym porażeniem dziecięcym przy wykorzystaniu wybranych urządzeń rehabilitacyjnych.

Krótki opis projektu

Projekt ma na celu utworzenie systemu informatycznego wspomagającego rehabilitację pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym za pomocą nowoczesnych urządzeń rehabilitacyjnych takich jak roboty rehabilitacyjne, bieżnie, platformy. Rehabilitacja będzie obejmować wspomaganie edukacji chodu jako kompleksowego leczenia usprawniającego, skorelowanego z terapią spasmolityczną bądź leczeniem ortopedycznym i/lub operacyjnym. Do obiektywnej oceny stanu zdrowia pacjentów będzie wykorzystywany nowoczesny sprzęt do diagnostyki narządów ruchu pacjentów stosujący metody biometryczne, takie jak: optometryczna biometria ruchu, dynamometryczna analiza izokinetyczna, testy izometryczne, oraz ocena dynamograficzna i stabilometryczna na platformach. W ramach projektu zostaną wykonane badania naukowe których celem jest opracowanie spersonalizowanych treningów rehabilitacyjnych dla pacjentów z poszczególnymi typami schorzeń. Wykonane zostaną badania kliniczne mające na celu ocenę skuteczności różnych treningów rehabilitacyjnych dla poszczególnych grup pacjentów, o różnych stopniach zaawansowania dysfunkcji. Wiedza pozyskana w trakcie tych badań zostanie zgromadzona w eksperckim systemie informatycznym. System ten będzie wspierał lekarzy i rehabilitantów w wyborze optymalnej dla danego pacjenta terapii. Reguły wnioskowania, zaimplementowane w systemie eksperckim, zostaną opracowane poprzez zastosowanie analizy danych zgodnie z metodyką Big Data. System będzie również wykorzystywał uczenie maszynowe do gromadzenia i przetwarzania wiedzy oraz wspierania procesów decyzyjnych. Efektem końcowym projektu będzie prototyp systemu informatycznego wspierający lekarzy i rehabilitantów w optymalnym doborze treningów rehabilitacyjnych oraz umożliwiający ocenę skuteczności procesu rehabilitacji na podstawie pomiarów biometrycznych.

Całkowity koszt realizacji projektu: 4 042 417,50 PLN

Wartość projektu dla:

Politechniki Świętokrzyskiej: 1 461 952,50 PLN
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: 390 517,50 PLN
Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: 532 447,50 PLN
Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego TECHNOMEX Sp. z o.o.: 994 500,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 197 212,86 zł

Numer umowy o dofinasowanie: POIR.04.01.04-00-0035/19-00

 

 

fe rp parp ue

 

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla PHU "Technomex" Sp. z o.o., w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Krótki opis projektu

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Wartość projektu: 197 212,86 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 197 212,86 zł

Numer umowy o dofinasowanie: POIR.03.04.00-24-0095/20-00

 

 

fe rp sl ue

 

Tytuł projektu: Promowanie marek produktowych firmy oraz ich internacjonalizacja poprzez udział w branżowym programie promocji sprzętu medycznego.

Krótki opis projektu:

Przedmiotem projektu jest udział w programie promocji branży sprzętu medycznego poprzez podejmowanie działań mających na celu zwiększenie rozpoznawalności firmy na rynkach zagranicznych oraz rozszerzenie dotychczasowej działalności eksportowej, w efekcie czego przewidywany jest wzrost wolumenu sprzedaży eksportowej.

Wartość projektu: 202 190,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 71 767,50 zł

Numer umowy o dofinasowanie: UDA-RPSL.03.05.03-24-0328/19

 

 

fe rp sl ue

 

Tytuł projektu: Mobilne mechatroniczne urządzenie z funkcją pionizacji dla osób niepełnosprawnych

Krótki opis projektu

Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnego, modułowego urządzenia jezdnego wspomagającego poruszanie się (w tym w pozycji pionowej) i aktywizację osób niepełnosprawnych, wytworzenie prototypu oraz wdrożenie innowacyjnego produktu w ramach działalności przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 3 579 771,46 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 919 351,07 zł

Numer umowy o dofinasowanie: UDA-RPSL.01.02.00-24-00AA/19

 

 

fe rp arp ue

 

Tytuł projektu: Zakup i wdrożenie patentów w obszarze nowoczesnej rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami

Krótki opis projektu

Celem projektu jest stworzenie prototypu innowacyjnego, mechatronicznego urządzenia umożliwiającego reedukację chodu oraz pionizację pacjenta

Wartość projektu: 861 000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 315 000,00 zł

Numer umowy o dofinasowanie: SOI/TT/3/2019

 

 

 

 

fe rp ue

 

Tytuł projektu: Pracownia badań innowacyjnych metod diagnostyczno-terapeutycznych edukacji chodu u osób z mózgowym porażeniem dziecięcym z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych i weryfikacją kliniczną ich skuteczności

Krótki opis projektu

Celem projektu jest utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego (laboratorium) przeznaczonego głównie do badań nad innowacyjnym modelem rehabilitacji pacjentów w wieku dziecięcym z MPD (mózgowym porażeniem dziecięcym) z wykorzystaniem robotów. Realizacja celu będzie możliwa poprzez zakup aparatury badawczej oraz usług B+R. Aparatura zostanie uzupełniona o system informatyczny do zbierania i przetwarzania danych biometrycznych, w tym generowania statystyk i analizowanie metadanych opisowych. Laboratorium pozwoli na wykonanie badań i sprawdzenie opracowanych metod diagnostycznych pacjentów w warunkach rzeczywistych. Projekt będzie realizowany przy wsparciu finansowym z Unii Europejskiej.

Wartość projektu: 2 958 084,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 191 285,00 zł

Numer umowy o dofinasowanie: POIR.02.01.00-00-0315/16-00

 

 

fe rp ue

 

Tytuł projektu: Utworzenie laboratorium badawczego metod rehabilitacji pacjentów z dysfunkcjami układu ruchu

Krótki opis projektu

Celem projektu jest utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego (laboratorium) przeznaczonego do realizacji  badań  nad wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań z zakresu biomechaniki tj. zrobotyzowanych urządzeń  do reedukacji chodu, diagnostycznych urządzeń pomiarowych.  Realizacja celu będzie możliwa  poprzez zakup niezbędnej aparatury badawczej i uzupełniona o system informatyczny do zbierania i przetwarzania danych biometrycznych, w tym generowania statystyk i analizowanie metadanych opisowych. Laboratorium pozwoli na wykonanie badań i sprawdzenie opracowanych metod diagnostycznych  pacjentów w warunkach rzeczywistych. Projekt będzie realizowany przy wsparciu finansowym z Unii Europejskiej.

Wartość projektu: 5 120 400,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 245 329,39 zł

Numer umowy o dofinasowanie: POIR.02.01.00-00-0102/16-02

 

 

fe br ue

 

Realizacja projektu „Egzoszkielet do wielopłaszczyznowej rehabilitacji kończyn górnych w środowisku wirtualnym z siłowym sprzężeniem zwrotnym”

 Beneficjent: PHU Technomex Sp. Z o.o.

 Krótki opis projektu:

Rezultatem projektu będzie powstanie nowego produktu – egzoszkieletu do wielopłaszczyznowej rehabilitacji kończyn górnych w środowisku wirtualnym z siłowym sprzężeniem zwrotnym oraz do diagnostyki możliwości ruchowych pacjentów z niedowładami kończyn.

Projekt polega na opracowaniu konstrukcji egzoszkieletu charakteryzującego się wyposażeniem go w system EMG mierzący poziom napięcia mięśniowego, dzięki któremu możliwe będzie sterowanie robotem przez pacjenta oraz bieżący pomiar postępów rehabilitacji. Jest to rozwiązanie dotychczas niestosowane w egzoszkieletach do rehabilitacji kończyny górnej. Produkt zostanie wdrożony do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie jego produkcji i sprzedaży przy wykorzystaniu własnych zasobów.

Wartość projektu: 3 555 552.61 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:  2 471 772.14 PLN


Program operacyjny Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” – Program Innoneuropharm

w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

 

fe ue

 

Realizacja projektu „Zwiększenie rozpoznawalności marek produktowych Spółki TECHNOMEX na rynkach zagranicznych poprzez udział w

branżowym programie promocji”

 

Beneficjent: PHU Technomex Sp. Z o.o.

 

Krótki opis projektu:

Przedmiotem niniejszego projektu jest udział Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego TECHNOMEX Sp. z o.o.

w programie promocji branży sprzętu medycznego poprzez podejmowanie działań mających na celu

zwiększenie rozpoznawalności marki TECHNOMEX na rynkach zagranicznych oraz rozszerzenie dotychczasowej działalności

eksportowej, w efekcie czego przewidywany jest wzrost wolumenu sprzedaży eksportowej.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania promocyjne:

1. Udział w charakterze wystawcy w działaniach targowych

2. Zakup usług doradczych w zakresie przygotowania wejścia na rynki perspektywiczne

3. Zakup usług szkoleniowych w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy

 

Wartość projektu: 1 087 443.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 663 075.00 PLN


Program operacyjny Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand
 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO